Forsikringsvilkår i Norge

1. Hvem forsikringen gjelder for
Selvrisikoforsikring gjelder til fordel for leietaker. 

2. Hvor forsikringen gjelder
Forsikringen gjelder i Norge dersom annet ikke er avtalt og fremkommer i leiekontrakten. 

3. Hva forsikringen omfatter
Forsikringen omfatter de dekningene som fremgår av spesifikasjonen i leiekontrakten.

3.1 BASIC FORSIKRINGSPAKKE (LDW)
Alle Sesongbil abonnement inkluderer BASIC FORSIKRINGSPAKKE (LDW), denne reduser leietakers økonomiske ansvar ved skade/hærverk/ glasskade på kjøretøyet/ innbrudd i /tyveri av bil eller deler av denne til kun å omfatte en obligatorisk egenandel. Egenandelen er 6000,- pr. skade.

4. Alminnelige ansvarsbegrensende forutsetninger for forsikringen.

4.1 Ansvarsbegrensning når fører er påvirket.
Selskapet dekker ikke skade som sikrede eller den som med sikredes samtykke er ansvarlig for motorvognen har voldt, mens han eller hun kjørte motorvognen under selvforskyldt påvirkning av alkohol eller annet berusende eller bedøvende middel, jf. vegtrafikkloven § 22, 1. ledd. Det samme gjelder for forsikringstilfelle som er voldt av en annen mens denne kjørte motorvognen i slik tilstand, dersom sikrede eller den som med sikredes samtykke er ansvarlig for motorvognen medvirket til at motorvognen ble brukt enda han eller hun visste eller måtte forstå at føreren var påvirket. Jf. FAL § 4-9.

4.2 Ansvarsbegrensning ved overtredelse av sikkerhetsforskrifter
Sikkerhetsforskriftene gjelder for sikrede. Ved brudd på sikkerhetsforskriftene kan retten til erstatning falle bort eller bli redusert, jf. forsikringsavtaleloven § 4-8. Handlinger og unnlatelser fra en person som med sikredes samtykke er ansvarlig for motorvognen, får samme virkning for sikredes rettighet etter forsikringen som om handlingen og unnlatelsen var foretatt av sikrede selv, dersom ikke annet er avtalt og dette fremgår av forsikringsbeviset.

4.2.1 Sikkerhetsforskrifter
a) Når parkert motorvogn forlates, skal den være lukket og låst, og nøkkel skal ikke oppbevares i eller på motorvognen
b) Føreren av motorvognen skal ha gyldig førerkort for vedkommende kjøretøykategori i henhold til Samferdselsdepartementets førerkortforskrifter av 23. februar 1979 med senere endringer.
c) Motorvognen skal ikke benyttes til deltakelse i eller trening til hastighetsløp eller fartsprøver.
d) Motorvognen skal ikke benyttes til terrengkjøring.

4.3 Opplysningsplikt 
Brudd på opplysningsplikten som selskapet kan påberope overfor forsikringstakeren etter FAL paragraf 4-2, kan også påberopes overfor andre som måtte være sikret under forsikringen.

Forsikringsgiver

Tryg Forsikring ASA (org.nr. 989 563 521) Postboks 7070, 5020 Bergen.

Tvist 

Oppstår det tvist om forsikringsavtalen kan klager rettes til Finansklagenemnda, Postboks 53, Skøyen , 0212 Oslo. Telefon 23 13 19 60.

PRINT UT SKADEMELDINGEN (PDF)

PRINT OUT THE ACCIDENT REPORT (PDF)

Kundeservice
Telefon: 815 51 800

Juridiske eier:
Interrent AS

Adresse:
Edvard Griegs veg 47
2060 Gardermoen
Org.nr.: 913 237 935

Personvernvilkår