Leievilkår i Norge

To see the rental conditions in English, click here(PDF)

For våre fullstendige leie- og forsikringsvilkår les mer her

Vilkår bruk av denne siden les mer her

 

1. Sesongbil bilabonnement 

Sesongbil er en bilbonnementstjeneste levert av Europcar Norge og Interent AS. 

 

1.1 Abonnementet inkluderer

Sesongbil bilabonnement inkluderer forsikring med en egenandel på maksimalt 6000 (Se forsikringsvilkår (link)), service, vedlikehold og dekkskift (se punkt 3.2 vedlikeholdsplikt), ekstra sjåfør, gratis bilbytte i opptil 3 dager.

 

1.2 Abonnementets varighet

Abonnementet løper fra dagen leietaker henter bilen og ut avtalt abonnementsperiode. Leietaker må innlevere kjøretøyet til avtalt tidspunkt. Dersom leietaker ønsker å utvide sitt abonnement må utleiestasjonen kontaktes direkte for å avtale nytt innleveringstidspunkt. Abonnementet blir ikke automatisk fornyet ved endt abonnementsperiode.

Leietaker er til enhver tid ansvarlig for å midler til å forhåndsbetale for abonnementsperioden. Dersom midlene ikke er tilgjengelig må bilen leveres inn til utleiestasjonen og leietaker vil blir anmeldt for underslag.

1 mnd.: Ved abonnement på 1 måned er leietaker ansvarlig for kjøretøy og kostnad i minimum 30 dager. 
3 mnd.: Ved abonnement på 3 måned er leietaker ansvarlig for kjøretøy og kostnad i minimum 90 dager. 
6 mnd.: Ved abonnement på 6 måned er leietaker ansvarlig for kjøretøy og kostnad i minimum 180 dager. 

 

1.3 Tilbakelevering av kjøretøy 

Dersom kjøretøyet blir levert inn tidligere enn avtalt binding, står leietaker ansvarlig ut den tegnede abonnementsperioden. Dette gjelder også dersom bilen blir levert til en av våre utleiestasjoner. 

Tilbakelevering anses for å ha skjedd når både kjøretøy og bilnøkler er kommet i utleiers besittelse innenfor utleiestasjonens ordinære åpningstid. Dersom kjøretøy og bilnøkler tilbakeleveres utenfor utleiestasjonens ordinære åpningstid gjelder tilbakeleveringen fra førstkommende virkedag. Dersom det foreligger saklig grunn kan utleier kreve kjøretøyet tilbakelevert på et tidligere tidspunkt enn det avtalte. Leietaker kan kreve grunnen oppgitt uten at dette har betydning for plikten til å tilbakelevere kjøretøyet. Abonnements-/leieforholdet kan forlenges etter forutgående avtale med utleier.

Utleier har rett til å hente kjøretøyet etter utløpet av den avtalte leieperioden, jfr. Tvangsfullbyrdelseslovens kapittel 13, jfr. § 13-1. Kostnadene knyttet til dette dekkes av leietaker. Ved overskridelse av det avtalte tilbakeleveringstidspunkt eller annet grovt brudd på leievilkårene, vil enhver rabatt, forsikring eller særavtale kunne kanselleres av utleier.

 

1.4 Bestilling og oppstart av nytt abonnement

Leietaker mottar en kvittering på e-post når bestillingen er gjennomført på vår nettside. Bestillingen er ikke ikke å betrakte som aktiv før den er bekreftet fra stasjonen. E-posten leietaker mottar “Booking - kvittering” når bestillingen er sendt til våre systemer. Leietaker vil motta en egen e-post med ordrebekreftelsen. Ordren blir bekreftet av stasjonen dersom de har ønsket bil tilgjengelig til ønsket tidspunkt. Det kan ta opp til 24 timer før bestillingen bekreftes. 

Beløpet for abonnementet første måned blir reservert på leietakers konto når bestillingen gjennomføres, men vil ikke bli trukket før bilen hentes fra stasjonen. 

 

1.5 Henting og utlevering

Kjøretøyet skal hentes til ut til avtalt tid. Dersom leietaker er forhindret i å hente kjøretøyet til avtalt tid, skal stasjonen kontaktes. Kjøretøyet kan hentes ut utenfor stasjonens åpningstider etter avtale. I de tilfellene hvor kjøretøyet blir hentet ut utenfor åpningstid, vil et ekstra gebyr tilkomme. Gebyret varierer fra stasjon til stasjon. 

 

1.6 Gratis bilbytte 

Abonnementet inkluderer gratis bilbytte i opptil 3 dager. Dette forutsetter at det er tilgjengelig kjøretøy på stasjonen hvor leietaker ønsker å bytte kjøretøy. Stasjonen leietaker ønsker å få sin byttebil fra, trenger ikke være det samme stasjonen som abonnementet er tilknyttet. Leietaker får sin originale abonnementsbil tilbake når nøkler og kjøretøyet er innlevert. Bilbytte må skje innenfor stasjonens åpningstid, både ved oppstart og retur. 

 

2. Leietakers ansvar

Minimum aldersgrense for å leie eller abonnere på  bil er 19 år. Fører må ha hatt førerkortet sammenhengende i 1 år. Ingen øvre aldersgrense.

I abonnements-/leieperioden og helt til kjøretøyet er levert tilbake til utleier, bærer leietaker alt ansvar for kjøretøyet og bruken av det. Se punkt 1.3 for når kjøretøyet anses å være tilbakelevert.

Leietaker plikter å betale følgende:

 

2.1 Overkjørte kilometer

Leietaker velger antall månedlige kilometer ved bestilling. Dersom leietaker kjører mer enn inkluderte kilometer vil ekstra kostnader tilkomme. Kostnad for overkjørte kilometer varierer fra 1,5-3,0 kr pr. km (eks. mva) avhengig av bilgruppe. 

Har leietaker kjøretøyet i lenger enn 1 måned, vil total inkluderte kilometer for hele abonnementsperioden være utgangspunktet. Leietaker vil altså ikke bli belastet for overkjørte kilometer per måned i lengre abonnement.

Det er ikke mulig å endre inkludert kilometer i et pågående abonnement. Dersom leietaker ønsker å utvide sine inkluderte kilometer per måned i et pågående abonnement, må abonnementet avsluttes og det tegnes ny avtale. Se gjeldende vilkår for abonnementsperiode under punkt 1.2. 

 

3. Leietakers plikter

3.1 Undersøkelsesplikt

Leietaker plikter så langt det lar seg gjøre å undersøke kjøretøyet umiddelbart etter at dette er stillet til leietakers rådighet samt å forvisse seg om at alle skader er notert på leieavtalen eller et vedlegg til denne. Leietaker plikter å gjøre seg kjent med de regler som gjelder det leide kjøretøy spesielt og norske trafikkregler generelt. Utenlandske leietakere har en særlig plikt til å sette seg inn i relevante førekortbestemmelser og regler med hensyn til alkohol-/medisinbruk og trafikk.

 

3.2 Vedlikeholdsplikt

Leietaker skal i leieperioden sørge for at kjøretøyet blir vedlikeholdt med hensyn til smøreoljer, kjølevann, lufttrykk i dekk og lignende. Ved tvil om vedlikehold skal utleier kontaktes. 

Leietaker er til enhver tid pliktig til å overholde de reglene som er gjeldene for dekk. I følge den norske veitrafikkloven er du som sjåfør alltid ansvarlig for å sikre at dekkene dine til enhver tid er tilpasset føret du kjører på.

 

3.3 Plikter med hensyn til bruken av kjøretøyet

Leietaker plikter å behandle og bruke kjøretøyet på forsvarlig måte, og ikke:

 

4. Utleiers plikter

Utleier plikter til avtalt tid og på avtalt sted å stille kjøretøyet til leietakers rådighet. Kjøretøyet skal være i god og forskriftsmessig stand og inneholde minst 20 liter drivstoff eller oppladede batterier for elektriske biler. Alle kjøretøy vil bli utlevert med 1 sett nøkler. Utleier plikter å holde kjøretøyet ansvarsforsikret i samsvar med bilansvarslovens regler. Utleier plikter å inspisere kjøretøyet for skader innen 6 timer etter innlevering, eventuelle funn og/eller krav må være meddelt leietaker innen 24 timer etter innlevering. Fristen løper kun innenfor stasjonens åpningstider. Se for øvrig pkt.1.

 

5. Leietakers rettigheter

Dersom utleier i vesentlig grad misligholder sine forpliktelser etter avtalen kan leietaker heve leiekontrakten. Utleier må imidlertid gis rimelig anledning til å avhjelpe misligholdet ved retting eller omlevering. Dersom retting eller omlevering ikke er aktuelt eller ikke blir foretatt innen rimelig tid etter at leietakeren har klaget over mangelen, kan leietakeren kreve forholdsmessig prisavslag.

Leietaker kan kreve erstatning for det tap han lider som følge av utleiers mislighold, for så vidt utleier ikke godtgjør at misligholdet eller årsaken til dette skyldes hindring utenfor hans kontroll som han ikke med rimelighet kunne ventes å ta i betraktning på avtaletiden eller å unngå eller overvinne følgende av. Erstatning for indirekte tap, så som driftsavbrudd, avsavn, tapt fortjeneste som følge av at en kontrakt med tredjemann faller bort eller ikke blir riktig oppfylt, eller tap som følge av skade på annet enn utleiebilene, jf. kriteriene som brukes i kjøpslovens § 67, kan kun kreves dersom utleier har utvist grov uaktsomhet eller forsett.

Leietaker taper sin rett til å påberope mislighold, det være seg mangel eller forsinkelse, dersom han ikke innen rimelig tid etter han har oppdaget eller burde ha oppdaget misligholdet gir utleier melding om dette.

Tekniske feil som måtte oppstå eller komme til leietakers kunnskap i abonnementsperioden, og som kan utbedres innen en tid som står i rimelig forhold til leietakers behov og abonnementstiden, gir ikke leietaker rett til å avbryte leieforholdet. Om leietaker likevel velger å avbryte leieforholdet, vil leietaker være ansvarlig for leien i leieperioden, dog med fradrag av den tid som ville medgått til utbedring. Leietakeren er videre ansvarlig for de utgifter utleieren blir påført i forbindelse med å få kjøretøyet brakt tilbake til utleiers stasjon. Dersom reparasjon ikke kan besørges innenfor den nevnte frist, avgjør utleieren om han vil levere nytt kjøretøy til leietaker for fortsettelse av leieforholdet eller om leieforholdet skal anses som opphørt fra den tid da utleieren fikk melding om forholdet fra leietaker. Utleier besørger i så fall kjøretøyet tilbaketransportert for egen regning, og utleieren er da uten ansvar for leietakers eventuelle tap eller forpliktelser.

 

6. Ansvarsfraskrivelse

Utleier har intet ansvar for skade på eller tap av eiendom som av leietaker eller annen person er etterlatt, oppbevart eller befordret i kjøretøyet. Utleier fraskriver seg ethvert ansvar overfor leietaker med hensyn til tap av tid, penger eller annet som måtte oppstå av, eller ha forbindelse med leieforholdet, utover ansvar beskrevet ovenfor. Utleier har intet ansvar for montering av tilleggsutstyr som f eks skistativ, barnesete, GPS mv. Leietaker har selv ansvar for at utstyret er korrekt og forskriftsmessig montert.

 

7. Sikkerhet og oppgjør

Utleier kan kreve at leietaker stiller sikkerhet for kjøretøyet og for det økonomiske ansvar som følger av abonnements-/leieforholdet. Sikkerheten kan stilles i form av reservasjon på kredittkort, bankinnskudd, kontantbeløp eller annen form for depositum som måtte avtales mellom partene.

Leietaker aksepterer at utleier kan belaste leietakers kredittkortreservasjon eller depositum for leiebeløp basert på tid og kjørelengde, bompenger og andre gebyrer eller avgifter samt drivstoff og evt. vedlikehold.

 

8. Avtaleformaliteter

8.1 Endringer

Tillegg til og endringer av leievilkårene i denne avtale er bindende kun dersom de foreligger i skriftlig overenskomst.

 

8.2 Lovvalg

Denne kontrakt er underlagt norsk rett.

 

8.3 Verneting

Leietaker vedtar det av utleiers forretningssted er hvor kontrakt inngått, dvs. kontraktsverneting i henhold til tvisteloven § 4-5(2), jf. § 4-6, som verneting i anledning tvister som oppstår i forbindelse med leieforholdet.

 

Vilkårene er oppdaterte og gjelder fra 01.02.2022. Avtaler inngått før dette kan avvike. Vennligst ta kontakt på sesongbil@europcar.no dersom det er spørsmål.
 
 
Kundeservice
Telefon: 815 51 800

Juridiske eier:
Interrent AS

Adresse:
Edvard Griegs veg 47
2060 Gardermoen
Org.nr.: 913 237 935

Personvernvilkår